Lễ hằng thuận Đăng & Anh

Lễ hằng thuận Đăng & Anh tổ chức ngày 25.4.2014